حمام آب گرم (بن ماری یا Water bath)

حمام آب گرم (بن ماری یا Water bath):
حمام آب گرم برای ایجاد دماهای متغیر و انجام کارهای مختلف آزمایشگاهی کاربرد دارد. بن ماری درجه حرارت ثابتی را در یک دامنه تغییرات نگه داری می نماید.

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ