خانه > کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی > روش تهیه محیط کشت آب پپتونه قلیایی یا APW (ترکیبی)

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه قلیایی یا APW (ترکیبی)

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه  قلیایی یا APW (ترکیبی)

پیتون= g10

کلرور سدیم (Nacl)= g10

آب‌مقطر=cc 1000

سپس pH را به ۹-۶/۸ برسانید و در شرایط ۱۵ دقیقه, فشار Lb 15 در اتوکلاو قرار داده و استریل نمایید. دما نیز  oC121 است. ( برای تنظیم از سودN  ۱ استفاده کنید)