فیلد و پلاتین

فیلد و پلاتین:
وسیله ای که دارای سیمی از جنس آلیاژ نیکروم بوده و با شعله دادن سریع داغ و به همان نسبت سریع خنک می شود. سر سیم یا به صورت حلقه است که به آن (Loop) گفته می شود. در صورتی که سر آن نوک تیز باشد آن را نیدل یا آنس (Needle)  می گویند. به کمک فیلدوپلاتین می توان مقادیر کمی باکتری (Inoculums) را از یک محیط جامد یا مایع واجد باکتری به محیط دیگر انتقال (پاساژ Passage) داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده