مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

 • محیط بلاد آگار(خون گوسفند)
 • محیط مک کانگی آگار یا EMB آگار
 • محیط نوترینت آگار یا TSA یا برین هارت اینفیوژن آگار (BHIA)
 • محیط کشت خون TSB) یا BHIB) در صورت نیاز
 • محیط مولر هینتون آگار
 • محیط شکلات آگار(خون گوسفند)
 • محیط مانیتول سالت آگار
 • محیط DNase آگار
 • محیط Nacl 5% براث یا آگار
 • محیط بایل اسکولین آگار
 • محیط KIA
 • محیط TSI
 • محیط SIM
 • محیط سیمون سیترات آگار
 • محیط MR-VP براث
 • محیط اوره آگار
 • محیط ژلاتین
 • محیط فنل رد آگار یا براث + قندهای گلوکز، لاکتوز، مانیتول، سوکروز و …
 • محیط لایزین آیرون آگار LIA) ) یا مولر لایزین دکربوکسیلاز
 • محیط پایه مولر (Muller’s base)+ اسیدهای آمینه آرژینین و اورنی تین
 • محیط فنیل آلانین آگار
 • محیط OF + قندهای گلوکز، لاکتوز، مالتوز، مانیتول و…
 • محیط هکتون انتریک آگار (HE) یا XLD آگار
 • محیط انتقالی کری بلر
 • محیط TCBS
 • محیط آب پپتونه قلیایی
 • محیط TSB حاوی ۱۵% گلیسرول
 • استاندارد نیم مک فارلند
 • دیسک ONPG
 • دیسک نووبیوسین ۵ میکروگرمی
 • دیسک فورازولیدون
 • دیسک باسیتراسین ۰۴/۰ واحد (….)
 • دیسک اپتوچین
 • دیسک ۳۰۰U Polymixin B
 • دیسک SXT
 • پلاسمای EDTA دار خرگوش

آنتی سرم ها

 • مجموعه آنتی سرم های شیگلا
 • مجموعه آنتی سرم های سالمونلا
 • مجموعه آنتی سرم های coli

معرف ها

 • معرف کاتالاز (آب اکسیژنه ۳%)
 • معرف اکسیداز (تترا متیل پارافنیلن دی آمین دی هیدروکلراید)
 • معرف HCl 1%
 • معرف کواکس
 • معرف MR
 • معرف هایVP (α نفتول و KOH)
 • معرف کلرور فریک

 

ابزار و وسایل

 • یخچال (۸-۲ درجه سانتیگراد )
 • فریزر۸- تا ۲۰- درجه سانتیگراد
 • انکوباتور ۱± ۳۶ درجه سانتیگراد)
 • کندل جار + شمع
 • بن ماری
 • اتوکلاو
 • pH متر
 • سانتریفوژ
 • اون (فور)
 • ورتکس
 • میکروسکوپ
 • لوپ و آنس
 • سواب
 • اسلاید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده