پلیت یا پتری دیش (Plate or Petri dish)

پلیت یا پتری دیش (Plate or Petri dish):
ظروف شیشه ای یا پلاستیکی (یک بار مصرف) هستند که در داخل آنها محیط های کشت جامد (آگار) ریخته می شود. پلیت دارای دو کفه بوده و محیط کشت همیشه در کفه با قطر کمتر ریخته می شود، پس از کشت پلیت ها به صورت وارونه داخل انکوباتور قرار داده می شوند به گونه ای که کفه با قطر کمتر و دارای محیط کشت در بالا قرار می گیرد تا از تبخیر آب موجود در محیط کشت و خشک شدن آن جلوگیری گردد. هم چنین‏ از برگشت قطرات آب ایجاد شده  ناشی از متابولیسم باکتری داخل درب پلیت به سطح محیط کشت و تداخل کلنی ها جلوگیری می نماید. پلیت های شیشه ای را می توان چندین بار به کمک فور و یا اتوکلاو استریل نمود اما پلیت های پلاستیکی  توسط شرکت سازنده فقط یک بار با اشعه گاما استریل می شوند. در پایان هر آزمایش، اطلاعات مورد نظر ( نام بیمار- تاریخ- شماره گروه و …. ) بر روی کفه دارای محیط کشت با ماژیک مارکر نوشته می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده