آزمایش تیروزین ادرار TYR

نام اختصاری: TYR

سایر نام ها: تیروزین ادرار به روش کیفی

بخش انجام دهنده: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندم، ادرار 24 ساعته (در شروع جمع اوری 20 میلی لیتر تولوئن اضافه می شود)

حجم نمونه مورد نیاز:  2ml

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً از بیمار نمونه صبحگاهی گرفته شود.

ملاحظات نمونه گیری: رجوع شود به تست آنالیز ادرار

موارد عدم پذیرش نمونه:

 • ü ماندن بیش از حد نمونه ادرار پیش از آنالیز
 • ü نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه.

شرایط نگهداری: اسیدی کردن تا PH= 2.3 یا انجماد نمونه در -20oC و یا اضافه کردن تولوئن به ظرف ادرار 24 ساعته موجب پایداری نمونه می گردد. نمونه منجمد شده تا 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: در تشخیص تیروزینمی مقادیر ادراری آن افزایش می یابد.

روش مرجع: کروماتوگرافی تعویض یونی

روش ارجح: کروماتوگرافی تعویض یونی

سایر روشها: روش کیفی Millon’s

اسید سولفوریک+ سولفات جیوه+ ادرار← در 100 درجه  جوشانده، پس از سرد شدن← نیترات نقره اضافه نموده← تشکیل رنگ نارنجی نشاندهنده مثبت بودن است.

مقادیر طبیعی: در روش کیفی عدم تشکیل رنگ نارنجی نشاندهنده منفی بودن آزمایش است.

مقادیر کمی:

 بالغین: 12 – 55 mg/dl یا 66 – 304 µmol/day

3 تا 12 سال: 7.2 – 30.4 mg/dl یا 40 – 168 µmol/day

10 روز تا 7 هفته: 4 – 7.2 mg/dl یا 22 – 40 µmol/day

تفسیر: اندازه گیری تیروزین ادرار به  تشخیص موارد زیر کمک می کند:

 • هیپرتیروزینمی در 3 ماه اول حاملگی
 • هیپرتیروئیدیسم
 • سوختگی ها
 • بیماریهای Oasthouse
 • بیماری Hartnup
 • گالاکتوزمی و نارسایی کبدی

عوامل مداخله گر :

 • مصرف استروئیدها باعث پایین آمدن مقادیر تیروزین ادرار در شرایط (Invivo) می شود.
 • واکنش Millon تعداد زیادی از ترکیبات فنولی را در ادرار شناسایی می کند. واکنش مثبت با تیروزین و متابولیت های تیروزین مشاهده می گردد.
 • روش فلورومتری که برای بررسی کمی تیروزین سرم به کار می رود به دلیل تداخلات زیاد برای ادرار مورد استفاده قرار نمی گیرد.

توضیحات:

 • کروماتوگرافی تعویض یونی به عنوان روش مرجع در سنجش کمی تیروزین ادرار به کار می رود.
 • کروماتوگرافی تعویض یونی برای سنجش تیروزین ادراری به مراتب حساستر و دقیقتر بوده و انجام آن توصیه می شود.
 • تیروزین از اسیدهای آمینه غیر ضروری و مؤثر در سنتز کاتکل آمین ها، تیروکسین و ملانین می باشد. گروه فنلی این اسیدآمینه عملکرد متابولیکی دارد.
اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ