آزمایش کومبس مستقیم و غیر مستقیم (direct coombs.indirect)

آزمایش کومبس

آزمایش کومبس مستقیم وغیر مستقیم,آزمایش کومبس بارداری,آزمایش کومبس غیر مستقیم در بارداری,تفسیر کومبس غیر مستقیم,کومبس غیر مستقیم منفی,جواب آزمایش indirect coombs,تست کومبس رایت,تفسیر آزمایش indirect coombs,تست کراس مچ

Direct Coombs & Indirect Coombs

* بعضی از آنتی بادیهای متصل شده به سطح گلبولهای قرمز چون آگلوتینین های قوی نیستند قادر به تشکیل شبکه Ag-Ab و آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز نیستند و فقط گلبولهای قرمز را حساس می کنند که به این آنتی بادیها ، آنتی بادیهای ناقص می گویند.

جهت نشان دادن واکنش آگلوتیناسیون در این دسته از RBCهای حساس شده از تست کومبس استفاده می شود.در این تست با استفاده از آنتی هیومن (AHG) بین آنتی بادیهای فیکس شده بر سطح RBC پل زده تا با تشکیل شبکه واکنش آگلوتیناسیون مشاهده شود.

انواع تست کومبس : ۲ نوع تست کومبس وجود دارد : ۱- کومبس مستقیم   ۲- کومبس غیر مستقیم

۱- کومبس مستقیم (DAT: Direct Test-Antiglobulin Test)

این تست جهت تشخیص گلبولهای قرمزی که بوسیله آنتی بادی یا کمپلمان در بدن بیمار حساس شده اند بکار می رود.

روش انجام تست :

ابتدا گلبولهای قرمز را با استفاده از سرم فیزیولوژی شسته و سپس یک قطره از AHG به آن اضافه می کنیم و پس از سانتریفیوژ از نظر آگلوتیناسیون بررسی می کنیم.

کاربرد :

– تشخیص HDN در نوزاد

– تشخیص آنمی همولیتیک اتوایمیون (AIHA)

– تشخیص واکنش انتقال خون ناسازگار (HTR)

واکنش تداخلی :

– افزایش ویسکوزیته که به علت افزایش ایمونوگلوبینها است ایجاد تداخل می کند که به وسیله شستشو از بین می رود.

– نمونه گرفته شده از رگ که در آن محلول هایی با غلظت یونی کم مثل دکستروز تزریق می شود ، ایجاد تداخل می کنند ، زیرا این عمل باعث جذب غیر اختصاصی کمپلمان می شود.

– مصرف داروهایی مثل : استامینوفن ، آنتی هیستامین ها ، سفالوسپورینها ، و … بطور کاذب ایجاد کومبس مستقیم مثبت (DAT) می کنند.

معایب و فواید روش حاضر :

آزمایش کومبس به روش آگلوتیناسیون بسیار حساس و دارای اشکالات فراوان است و باید در انجام تمام مراحل و مواد مصرفی دقت فراوان کرد ، چرا که وجود آلودگی میکروبی در گلبولها ، وجود آنتی ترانسفرین در مصرف آنتی گلوبولین ، آلودگی لوله ها و ظروف مصرفی و بالا بودن سرعت یا زمان سانتریفیوژ در ایجاد مثبت کاذب و عواملی چون شستشوی ناکافی گلبولها ، کهنه بودن سرم مصرفی به دلیل از بین رفتن کمپلمان ، کوتاه بودن زمان یا سرعت سانتریفیوژ و کوتاه بودن زمان انکوباسیون در ایجاد منفی کاذب نقش دارند.

۲- کومبس غیرمستقیم (Indirect Antiglobulin or Coombs Test) :

این تست جهت تشخیص آنتی بادی در سرم بیمار به کار می رود.

روش انجام تست :

ابتدا سرم بیمار را با سوسپانسیون ۵%O+ به مدت یک ساعت در دمای ۳۷ درجه مجاور می کنیم.پس از انکوباسیون ۳ بار آنرا شسته و به این مخلوط یک قطره AHG افزوده و پس از سانتریفیوژ از نظر آگلوتیناسیون بررسی می کنیم.

کاربرد :

– تشخیص آنتی بادی در سرم مادر در جریان HDN

– تشخیص AIHA هنگامی که مازاد آنتی بادی در سرم آزاد باشد.

– تشخیص HTR

– آزمایش کراس مچ نوعی تست کومبس غیرمستقیم است.

واکنش تداخلی :

– تجمع ذرات سیلیس (رها شده از ظروف شیشه ای) ، اتوآنتی بادیها ، دیس پروتئینمی ، ….. از جمله عوامل تداخلی به حساب می آیند.

معایب و فواید روش حاضر :

– رعایت دقیق مراحل شستن قبل از اضافه کردن آنتی هیومن گلوبولین مثل کومبس مستقیم دارای اهمیت است.دور تند و خارج از استاندارد سانتریفیوژ باعث بروز نتیجه کاذب مثبت می شود.سرم نگهداری شده ممکن است خاصیت ضد کمپلمان پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید