آزمایش ft4 (روش ازمایش،شرایط و تفسیر)

آزمایش free t4,آزمایش تیروئید ناشتا,خواندن ازمایش تیرویید,آزمایش fsh,تفسیر نتایج آزمایش تیروئید,آزمایش تیروئید چگونه انجام می شود,شرایط آزمایش تیروئید,مقدار طبیعی و نرمال ft4,شرایط لازم برای انجام آزمایش ft4,کم کاری و پرکاری تیروئید,لووتیروکسین,کاهش t3,افزایش ft4

آزمایش ft4،روش انجام تست تیروئیدی ft4.نام اختصاری: FT4

سایر نام ها : تیروکسین آزاد، Free Thyroid

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری : ترجیحاً سرم، پلاسما ممکن است استفاده شود.

حجم نمونه مورد نیاز: ۱ ml

شرایط نمونه گیری :

 1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.
 2. به بیمار تذکر دهید که مصرف قرص های تیروئید را به مدت یک ماه قطع کند.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود، خون وریدی در لوله با درپوش قرمز رنگ جمع آوری گردد.
 2. در صورت استعمال دارو توسط بیمار پیش از انجام ازمایش، شرح حال دارویی بیمار را روی برگه آزمایش بنویسید.
 3. سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری : نمونه در ۴oC  به مدت ۷ روز و در ۲۰oC-  تا یک ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی :

 1. بررسی عملکرد تیروئید در مبتلایان به اختلالات پروتئینمی موثر بر سطح T4 کل.
 2. به منظور تشخیص عملکرد تیروئید و  پایش درمانهای جایگزین  یا سرگوبگر .
 3. کمک به تشخیص اختلالات تیروئیدی در اطفال.

روش مرجع: سنجش های ایمنی   دو مرحله ای (EIA، RIA)

روش ارجح: RIA

سایر روشها: ELISA، کمی لومینوسانس

مقادیر طبیعی:

۰ تا ۴ روز:  ۲۶ – ۷۷ pmol/L    یا ۲٫۰ – ۶٫۰ ng/dl

تا ۲۰ سالگی: ۱۰ – ۲۶ pmol/L  یا  ۰٫۸ – ۲٫۰ ng/dl

۲۰ سال و بالاتر: ۱۰ – ۳۶ pmol/L  یا  ۰٫۸ – ۲٫۸ ng/dl

تفسیر: این آزمون برای تعیین عملکرد تیروئید بویژه در هنگامی که بیمار بطور همزمان دچار مشکلات بالینی مؤثر بر سطح پروتئین های خون گشته است، استفاده می شود. چنانچه مقدار آن از حد طبیعی بیشتر باشد نشانه پر کاری تیروئید است و مقادیر کمتر از حد طبیعی در کم کاری تیروئید مشاهده می شود. این آزمون به روش رادیو ایمونو اسی انجام می گیرد. تغییرات قابل ملاحظه آزمایشگاهی در نتایج و کیفیت آزمایش مشاهده می شود. شاخص FT4 احتمالاً شاخص بهتری برای عملکرد واقعی تیروئید است.

افزایش سطح : هیپرتیروئیدی اولیه ( گریوز، پلاگر، آدنوم سمی تیروئید) ، تیروئیدیت حاد (تیروئیدیت هاشیموتو) هیپرتیروئیدی کاذب، استرومااواری ( وجود بافت نابجای تیروئید در تخمدان).

کاهش سطح: هیپوتیروئیدی (کرتینیسم، برداشت تیروئید با عمل جراحی ، میکسدم) ، نارسایی هیپوفیز، نارسایی هیپوتالاموسی، کمبود ید، نارسایی کلیه، بیماری کوشینگ، سیروز، جراحی، سرطان پستان پیشرفته.

عوامل مداخله گر:

 1. استفاده قبلی از مواد رادیو ایزوتوپ می تواند سبب تغییر نتایج آزمایش گردد، زیرا سطح T4 آزاد به روش رادیو ایمونواسی انجام می شود.
 2. تجویز قرص های تیروکسین موجب افزایش کاذب نتایج FT4 می شود.

دارو های افزایش دهنده: هپارین، آسپرین، دانازول، پروپرانولول، تجویز تیروکسین خارجی

دارو های کاهش دهنده: فوروزماید، فنی توئین، متادون، ریفامپسین

 

توضیحات:

 • سطح آن در نوزادان در مقایسه با کودکان و بزرگسالان بالاتر است.
 • سطح بالای آن نشانگر هیپر تیروئیدی و کاهش آن نشاندهنده هیپوتیروئیدی است.

روش انجام تست (FT4 (free T4
توضیحات و مراحل انجام تست به روش الایزا

توضیحات اولیه

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .
از ﻧﻮک ﺳﻤﭙﻠﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ، ﺟﺬب ﻧﻮری ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده و درب ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ، اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺮاﺣﻞ عملی اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ :

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮕﯿﺮ درون ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .
استاندارد ها را به ترتیب غلظت بچینید.
به ترتیب غلظت،از بالا تا پایین ستون  شماره ۱ میکروپلیت ,از هر استاندارد ۲۵ لاندا  را درون چاهک ها بریزید…

در ادامه استانداردها در هر چاهک ۲۵ لاندا از ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل را درون چاهک ها بریزید…
در ادامه کنترل ها ۲۵ لاندا از ﻧﻤﻮﻧﻪ هر بیمار را داﺧﻞ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ…

ﭙﺲ۵۰ لاندا  اﺳﯽ ﺑﺎﻓﺮ را به کلیه چاهک های میکروپلیت اضافه کنید.
حال ۵۰ لاندا آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ را داﺧﻞ کلیه ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻠﯿﺖ را ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه درب ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱ ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ۲۲ -۲۸ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

حال ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮیید…

در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪود ۳۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﮕﯿﺮ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ

حال ۱۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا (Chromogen-Substrate) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۱۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه (Stop Solution) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اداﻣﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

✳️ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ۴۵۰ nm اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﻓﯿﻠﺘﺮ ۶۳۰ nm ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد) .

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]