خانه > آزمایشگاهی > آنتی مولرین هورمون AMH

آنتی مولرین هورمون AMH

بررسی هورمون انتی مولرین هورمون و پیش بینی زمان یائسگی

AMH

 

آنتی مورین هورمون