اب نمك اشباع

در يك ظرف ارلن يك ليتر اب معمولي ريخته و حدودا نيم كيلوگرم نمك معمولي به ان اضافه كرده محلول فوق را حرارت داده تا به دماي جوش برسد.در ارلن پس از سرد شدن محلول ،مقداري نمك رسوب مي كند كه نشانه اشباع بودن محلول است.وزن مخصوص اين محلول 1020 است(در صورت عدم مشاهده رسوب بايد به محلول،نمك اضافه كنيد)

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده