استوماتوسيتوز(Stomatocytosis)

اين حالت به صورت اتوزوم غالب به ارث مي رسد و افزايش سديم و كاهش پتاسيم ديده مي شود.انمي هموليتيک از خفيف تا شديد ديده مي شود.تعداد رتيكولوسيت ها معمولا افزايش يافته و در حدود 10-20% است.
تقريبا 10-50%گلبول هاي قرمز استوماتوسيت هستند.
بيلي روبين سرم افزايش يافته و هاپتوگلبولين ان كاهش دارد و به مقدار هموليز بستگي دارد.طول گلبول هاي قرمز كمي كوتاه مي شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده