خانه > آزمایشگاهی > اسید آمینه سیستئین Cysteine

اسید آمینه سیستئین Cysteine

این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها به عهده  دارد

زیرا عامل تیول SH دو ملکول سیستئین در یک زنجیر پلی پپتیدی و یا دو

ملکول سیستئین بین دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن پیوند

کووالان می سازند و در نتیجه دو ملکول سیستئین تبدیل به اسید آمینه

دیگری به نام سیستین می گردند.

سیستین به آسانی اکسید شده و تولید اسید سیستئیک می کند.

اسید سیستئیک عامل کربوکسیل خود را در طی واکنشهای آنزیمی

در سلول از دست داده و تولید ماده ای بنام تورین می کند که در کبد

با مواد سمی ترکیب شده و دفع سموم را آسان می کند.

 

برگرفته از کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا