خانه > آزمایشگاهی > اسید فاست تغییر یافته(کاینیون)(Modified kinyoun,s acid fast)

اسید فاست تغییر یافته(کاینیون)(Modified kinyoun,s acid fast)

66666666666666666

این روش رنگ آمیزی به خصوص در مورد نوکاردیا آستروئیدس و برازیلینس بکار می رود.
نوکاردیا در زیر میکروسکوپ به رنگ قرمز و آبی دیده می شود.
ماده رنگ بر در این رنگ آمیزی اسید سولفوریک 1% می باشد.