اصول مستند سازی ( نمودار سازمانی کارکنان )

آزمايشگاه بايد دارای يک نمودارسازمانی پرسنلی باشدکه سلسله مراتب سازمانی پست های مختلف شامل موسس آزمايشگاه ، مسئول فنی ، سوپروايزر ، مسئولين بخش ها ، کارکنان فنی ، کارکنان واحدهای پذيرش ونمونه گيری وکارکنان خدماتی ، اداری و پشتيبانی را نشان داده و ارتباط آنها را با يکديگر مشخص نمايد .

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده