الترناريا Alternaria

اين قارچ سياه،ساپرويت خاك و بيماريزا در گياه است.
كونيديهاي پراكنده اين قارچ در هوا گاه در انسان ايجاد آسم مي كند.به پوستهاي مرطوبي اسيب ديده نيز گاهي وارد مي شود و منجر به ايجاد عفونت مي گردد.
به هر صورت با وجوديكه هنوز بيماريزايي اين قارچ مشكوك به نظر مي رسد،معهذا از سطوح مختلف بدن به فراواني جدا شده است.
Morage‌و همكاران عفونت مزمن به علت اين قارچ را در يك كشاورز چهل ساله شرح داده اند.ضايعه اي مزمن در زانوي راست ايجاد مي شود و در نمونه بيوپسي عناصر قارچي كشيده و كروي شكل مشاهده مي گردد.
در محيط كشت گونه اي از الترناريا رشد مي كند.قارچ مزبور نسبت به امفوتريسين B و ميكونازول حساس بوده است.
گزارشاتي ديگر از عفونت مخاط بيني،ضايعات جلدي،ريوي و غيره به علت گونه هاي الترناريا خصوصا A.alternata موجود مي باشد.

alternariaAlternaria_sp