امونیاک

جستجوي امونياك خون در كماي كبديارزش دارد ولي به علت اشكال و سختي ازمايش،دراغلب ازمايشگاه ها انرا انجام نمي دهند زيرا نمونه خون را بايد در يخچال نگهداري و فورا ازمايش نمود.
در بعضي از روشها قلياي قوي وارد نمونه كرده با اسيد تركيب و انرا با كلوريمتر يا وسيله تيتراسيون اندازه گيري مي نمايند.
در روش كلوريمتري،از واكنش اندوفنل،برتلو Berthelot استفاده مي نمايند.امونياك رنگ ابي در محيط فنل-هيپوكلريت ايجاد مي نمايند.براي تسريع واكنش به معرف،نيتروپروسيد سديم Na-Nitroprusside اضافه مي نمايند.
روش ديگر تبادل يوني در روي رزين است كه يون هاي امونيوم را جذب مي نمايد.روش ديگر طريقه انزيمي است.
مقدار نرمال امونیاک خون بين 5 تا 69 ميكروگرم درصد ميلي ليتر است.
انتي كور ضد ميتوكندريال Anti mitochondrial تقربا در 90% بيماران مبتلا به سيروز مجاري صفراوي داراي پروتئيني هستند كه شبيه يك انتي كور ضد cristae ميتوكندري است.
بروم سولفالئين Bromsulphalein اگر به بيمار اين ماده رنگي در داخل وريد تزريق شود،در طي مدت كوتاهي توسط كبد،دفع مي شود.و اگر در دفع ان كوتاهي شود دليل عدم تكافوي كبدي است.در انسداد مجاري صفراوي و يرقان هپاتوسلولي،دفع اين دارو طولاني است.ولي در يرقان هموليتيك طبيعي است.امپولهاي انرا براي جلوگيري از كريستال شدن در جاي نسبتا گرم نگهداري مي نمايند.
براي ازمايش،ابتدا يك نمونه خون را در هنگام ناشتا گرفته سپس امپول بروم سولفالئين را اهسته در طي يك دقيقه در رگ وريدي بيمار تزريق مي نمايند(هيچگاه نبايد در داخل شريان تزريق نمود) 45 دقيقه بعد از بازوي ديگر بيمار يك نمونه خون گرفته مي شود.
بعد از مجزا نمودن سرم،(سرم اول را به عنوان شاهد بكار مي برند)به هر كدام يك قطره سود 5/2 نرمال اضافه مي نمايند(بروم سولفالئين در محيط اسيد بي رنگ و در محيط قليا PH بيش از 8 ارغواني مي شود)سپس با رقيق كردن استاندارد،مقدار ان را با كلوريمتر اندازه گيري مي نمايند،معمولا بعد از 45 دقيقه فقط اثري از دارو در خون موجود است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده