انمي فقر اهن (Iron deficiency Anemia)

انمي فقر اهن زماني ايجاد مي شود كه ذخائر اهن بدن تهي شده و اهن براي ساخته شدن HB در دسترس نباشد.
با اينكه اهن از دست رفته در بدن در شرايط فيزيولوژيك جبران مي شود اما در بعضي شرايط مثل دوران بچگي،ابستني و يا از دست رفتن حاد خون و در انمي فقر اهن نياز بدن به اهن بيشتر مي شود.
هنگامی که فقر اهن وجود داشته باشد و این کاهش جبران نشود انمی بوجود خواهد امد.
انمی فقر اهن در 3 مرحله ایجاد می شود.
1-در مرحله اول تخله اهن صورت می گیرد.
2-در مرحله دوم اریتروپوئز با انکه ذخایر بدن تمام شده است صورت می گیرد ولی هنوز انمی بوجود نیامده است.
3-در مرحله سوم انمی فقر اهن زمانی بوجود می اید که جذب روزانه کفاف تقاضای اهن را نمی دهد و ذخایر تخلیه شده اند و اهنی وجود ندارد.
این انمی بوسیله گلبول های قرمز میکروسیت هیپوکروم و پوئیکلوسیتوز در خون محیطی مشخص می شود.تعداد رتیکولوسیت ها طبیعی است مگر بعد از خونریزی یا درمان با اهن که افزایش دارد.
رنگ امیزی اهن بر روی اسمیر متراکم مغز استخوان انجام می شود و کاهش سیدروبلاست و فقدان ذخایر اهن دیده می شود.
اهن سرم کاهش دارد در حالی که ظرفیت اتصال اهن (TIBC) افزایش دارد.تعداد پلاکت ها طبیعی و غالبا کوچک هستند.

دیدگاهتان را بنویسید