اینترلوکین-۱۰ (IL-10)

اینترلوکین-۱۰ (IL-10)

IL-10 یک سیتوکاین تنظیم‌کننده سیستم ایمنی است که توسط سلول‌های مختلفی ازجمله منوسیت‌ها، ماکروفاژها، سلول‌های B، سلول‌های T CD8+ , CD4+ تولید می‌شود. نشان داده شده است که IL-10 می‌تواند به‌طور مستقیم از تولید سیتوکاین‌ها توسط سلول‌های T در in vitro جلوگیری کند، علاوه بر این می‌تواند مانع از بلوغ سلول‌های دندریتیک شود، بدین ترتیب فعال کردن سلول‌های T و سایر سلول‌ها توسط سلول‌های عرضه‌کننده آنتی‌ژن[۱] (APC) به‌طور مؤثر صورت نمی‌گیرد، هم‌چنین این سیتوکاین موجب بلوکه شدن تولید سیتوکاین‌های پیش‌التهابی[۲]، کمک محرک‌ها و بیان MHCII و نیز تولید کموکاین می‌شود.

[۱] -Antigen Processing cell

[۲] – Pro-inflamatory

دیدگاهتان را بنویسید

9 + 13 =