بیماری هموگلوبین C

Hemoglobin C Disease)
بیماری هموزیگوت،هموگلوبین C یک انمی ملایم به همراه اسپلنومگالی است که اغلب بدون علامت بوده و بندرت منجر به یرقان و احساس ناراحتی در شکم می گردد.
در اسمیر خون محیطی مخلوطی از میکروسیت و اسفروسیت با تعداد زیادی تارگت سل به همراه افزایش اندکی در رتیکولوسیت مشاهده می شود.
انمی مختصر و نرموکروم است.کریستال های کشیده بخصوص بعد از اسپلنکتومی ممکن است داخل گلبول ها مشاهده گردند.
MCV طبیعی یا افزایش یافته و در الکتروفورز Hbc بیش از 90% و Hbf کمتر از 7% می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید