تريكوفيتون ويولاسئوم t.violaceum

مشخصات كلني
اين درماتوفيت واجد رشد بسيار كندي مي باشد.كلني پيچيده،پوستي يا مومي توليد مي كند كه رنگ ارغواني يا بنفش تيره دارد.
پشت كلني بي رنگ يا ارغواني است.در كلني نقاط پلئومورف پنبه اي ايجاد مي گردد.
خصوصيات ميكروسكوپي:در اين درماتوفيت كلاميدوكونيدي و ندرتا ميكرو و ماكروكونيدي ديده مي شود.
ماكروكونيدي 2-8 سلول دارد و واجد شكل نامنظم و ديواره صاف است.كونيدي زائي در محيط هاي مغذي تيامين دار نسبتا افزايش مي يابد.
به هر حال اين گونه با رشد بسيار كند و ايجاد كلني بنفش رنگ ارغواني كاملا مشخص مي باشد.اين درماتوفيت قادر به سوراخ كردن مو نيست.
بيماريزايي:
گونه اي انساندوست است و عامل كچلي سر در انسان (مشابه تونسورانس) مي باشد.اين درماتوفيت در اكثر نقاط ايران به فراواني از كچليهاي اندوتريكس جدا مي شود.

T_violaceum

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده