خانه > آزمایشگاهی > تهیه رنگ البرت

تهیه رنگ البرت

الرت1

 

رنگ امیزی البرت برای مشاهده متا کروماتیک داخل باسیل باکتری لوفلر(کورینه باکتریوم) استفاده میشود سیتوپلاسم سبز روشن گرانولها ابی مایل سیاه می شوند
15% گرم tuluidine blue (تولوئیدن بلو)
2 میلی لیتر اتانول 95%
5 میلی لیتر اسید استیک خالص
100 میلی لیتر اب مقطر