خانه > آزمایشگاهی > تهیه محلول رینگر

تهیه محلول رینگر

رینگ

 

6 گرم از كلرور سديم،20گرم از كلرور پتاسيم و 15 گرم از بيكربنات سديم را در 1000 اب مقطر حل كنيد.