داروهاي اثر گذار بر روش راپيد عدم اعتياد

داروها و موادي كه باعث مثبت كاذب در روش راپيد مي شوند

رديف
داروها و موادي كه باعث مثبت كاذب در روش راپيد مي شوند

نام دارو

1 Acetaminophen Codeine
2 Adult Cold
3 Amitryptiline
4 Anti-histamine
5 Atenolol
6 Chlordiazepoxide
7 Cimetidine
8 Cocaine
9 Coffeine
10 Diazepam
11 Diclofenac Na
12 Diphenoxylate
13 Fluoxetine
14 Imipramine
15 Methadone
16 Pentazocine
17 Perphenazine
18 Phenobarbital
19 Phenylbutazone
20 Ranitidine
21 cimitidine
22 Spironolactone
23 THC
24 Theophylline
25 Thebaine
26 Hydromorphone
27 Nalorphine
28 Codeine
29 Ethylmorphine
30 Norcodeine
31 Hydrocodone bitartrate
32 Normorphine
33 Oxycodone
34 Naloxone
35 Ofloxacine
36 Methadone
37 Cocaine
38  
39  

 

بالا رفتن غلظت اين مواد بيشتر از حد مجاز ذكر شده بر نتيجه آزمايش راپيد تشخيص اعتياد تاثير مي گذارد.mg/dl

2000  <Glucose

Uric Acid > 10

 2000 >Human Albumin

Hemoglobin <10

2 > Bilirubin

Urea

Urea

 

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ