دانلود مقاله و پایان نامه،پروپوزال و تحقیق برای علوم آزمایشگاهی

نام مقاله:بررسی فراوانی عفونت ادراری ناشی از باکتری اشریشیاکلی در پرونده های زنان مراجعه کننده به درمانگاه ……. در تهران از سال …..تا ……

سابقه و هدف :  عفونت مجاري ادراري مشكل ويژه جوامع كنوني براي زنان و مردان مي باشد. انتروباكترياسه ها عامل عمده ايجاد كننده عفونت مجاري ادراري مي باشند و E.coli به عنوان بيشترين عامل شركت كننده در عفونت مجاري ادراري گزارش مي گردد.

مواد و روش ها: اين مطالعه بر روی پرونده های 2232 بيمار زن مبتلا به عفونت مجاري ادراري كه به آزمايشگاه تشخيص طبي کلینیک …… تهران در طي مدت 4سال (فروردین1388 تا اسفند سال 1391) مراجعه كرده اند، صورت پذيرفته است.

يافته ها: از مجموع 3102 پرونده موجود مربوط به زنان در بخش میکروب شناسی تعداد 2232 نفر از آنها مبتلا به عفونت مجاري ادراري بودند که 1870 مورد (83.7%) باكتري در ادرار مربوط به E.coli بوده است  و 362 مورد (16%) از مجموع فوق به کلبسیلا (7.03%)، پروتئوس (3%)، استافیلوکوک کوآگولاز منفی

متن کامل در فایل ورد و قابل ویرایش در فایل زیر:قیمت 3000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده