دوره زندگي غیر جنسی مالاريا

 

چرخه
زندگي پلاسمودياها در دو ميزبان طي مي شود كه يك مهره دار و يك پشه است.
دوره غيرجنسي در ميزبان مهره دار بنام شيزوگوني و دوره جنسي تشكيل اسپور را بنام اسپوروگوني مي نامند.

شيزوگوني
اسپوروزويت عفوني از غدد بزاقي يك پشه انوفل ماده مبتلا در طي گزش وارد جريان خون انسان مي گردد.در طي 30 دقيقه اين ارگانيسم هاي لاغر و متحرك داخل يك سلول پارانشيم كبدي گرديده و بخشي از دوره زندگي كه ان را خارج گلبولي (E.E) مي نامند،شروع مي شود.چون گلبول هاي قرمز هنوز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.
در داخل سلول هاي كبد،انگل ها شروع به تكثير نموده كه ان را شيزونت مي نامند و بعد از 8-15 روز،بسته به نوع مالاريا،هزاران مروزوئيت در داخل سلول هاي كبدي به وجود مي ايد.سپس سلول هاي كبدي انگل دار پاره شده و باعث ازاد شدن مروزوئيت ها و شروع دوره گلبول قرمزي مي گردد.
هنوز اين نكته مشخص نيست كه ايا بازگشت تاخيري پلاسموديوم ويواكس و وپلاسموديوم اووال ناشي از دوره هاي متعدد در داخل كبد است يا اينكه به سادگي يك مرحله بيحركتي بعضي از شيزونتهاي كبدي كه قبلا تشكيل شده و بعدا به صورت تاخيري مروزوئيت هاي خود را ازاد مي كنند،مي باشد.
يك شكل مقاوم در سلول هاي كبدي كه كه به طور مناسبي ان را هيپنوزويت مي نامند و احتمالا مسئول بازگشت تاخيري مي باشد جهت مالارياي شبيه ويواكس در ميمون ها شرح داده شده است.در هر صورت در پلاسموديوم فالسي پاروم و پلاسموديوم مالاريا كه بازگشت حقيقي اتفاق نمي افتد،شيزونت هاي كبدي به طور واضحي فقط مدت كوتاهي حيات دارند.
بازگشت بيماري دليل بر ان است كه پارازيتمي از مراحل خارج گلبولي در كبد بوجود امده و عود نشان دهنده افزايش انگل هاست كه در سطح پائيني در خون باقي مانده اند.
عفونتهاي پلاسموديوم مالاريا كه به خوبي درمان نشده اند ممكن است براي 25 تا 30 سال در سطح پائيني در خون محيطي باقي بمانند.حتي با با تعداد متفاوت بازگشت ها عفونتهاي پلاسموديوم ويواكس در طي 3 يا 4 سال از بين مي روند.

دیدگاهتان را بنویسید