روش تمیز کردن ظروف شیشه ای با سولفوکرومیک اسید

ظروف شیشه ای جرم گرفته و استفاده شده را به مدت 24 ساعت در محلول رقیق اسید سولفو کرومیک غوطه ور نموده سپس با آب معمولی و در نهایت با آب مقطر شستشو می دهیم.

اسید سولفو کرومیک بطری را با ا آب مقطر به نسبت 10/1 رقیق می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

6 − 1 =