روش تهيه کريستال ويوله

روش تهيه کريستال ويوله ذخيره و اگزالات آمونيوم ذخيره

-تهيه کريستال ويوله

پودر کريستال ويوله = g20

اتانول= cc100

-تهيه اگزالات آمونيوم

پودر اگزالات آمونيوم= g1

آب‌ مقطر= cc100

هنگام مصرف، محلول کريستال ويوله ذخيره را به نسبت 1:10 با آب‌ مقطر رقيق ‌نماييد.
(cc1 از محلول کريستال ويوله و cc 9 آب‌ مقطر) سپس اين محلول را با چهار حجم از
محلول اگزالات آمونيم رقيق کنيد (cc1 محلول کريستال ويوله رقيق شده و cc4 اگزالات آمونيم).

محلول ذخيره و مصرفی کريستال ويوله، در ظرف تيره و در دماي اتاق نگهداري مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید