خانه > آزمایشگاهی > روش تهیه محلول ارلیخ (اروبیلی نوژن)

روش تهیه محلول ارلیخ (اروبیلی نوژن)

4

روش تهیه محلول ارلیخ (اروبیلی نوژن)

دی متیل آمینو بنزالدئید 4 گرم

اسید کلرید ریک غلیظ 100 سی سی

آب مقطر 100 سی سی

100 سی سی ادرار تازه را به 1 سی سی ارلیخ اضافه کرده بعد از ده دقیقه اگر رنگ قرمز داد دلیل بر وجود اروبیلی نوژن زیاد است .اگر رنگ صورتی داد دلیل بر وجود اروبیلی نوژن Trace است.