روش تهیه محلول تورک (شمارش WBC)

3

روش تهیه محلول تورک (شمارش WBC)

ویوله دوژانسین %1 10 سی سی

آب مقطر 1000 سی سی

اسید استیک گلسیال 30 سی سی

این محلول معمولا” از مارکانو پر رنگ تر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده