روش تهیه محلول مارکانو (شمارش WBC)

اسید استیک گلاسیال 2 سی سی

آب مقطر 100 سی سی

محلول %1 violet 5-4 قطره

یا به روش زیر:

اسید اسیتیک 30 سی سی

آب مقطر 1 لیتر

بلودومتیلن اشباع شده 5-4 قطره

3

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده