خانه > آزمایشگاهی > ساخت محصول اسمیت یودان Smith Iodian

ساخت محصول اسمیت یودان Smith Iodian

ساخت محصول اسمیت یودان Smith Iodian
۱-عنوان : روش تهیه محصول اسمیت یودان
۲- اقدامات وابسته :شناخت خطاهای تکنیکی و موارد مداخله گر
۳- هدف: تهیه محصول اسمیت یدان جهت تایید وجود بیلی روبین در ادرار.
۴- کاربرد : با کمک این معرف بیلی روبین دیده شده با نوار با کمک روش شیمیائی بصورت کیفی شنجیده می شود.
۵- صلاحیت و شایستگی : تهیه محصول توسط پرسنل آزمایشگاهی انجام می گیرد که بعد از آموزش و خواندن SOP ساخت این محصول انجام میگیرد.
۶- نمونه : کریستال ید-اتانول خالص- آب مقطر
۷- تجهیزات : ترازو-کریستال ید-آب مقطر-اتانول خالص-استوانه مدرج-ارلن-هم زن شیشه ای- قیف شیشه ای-ظروف شیشه ای قهواه ای (تیره)
۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش و ماسک و عینک مخصوص در هنگام ساخت محلول و انجام کار ترجیحاً زیر هود.
۹- مستندات : بر چسب محلول که دارای که دارای مشخصات کامل می باشد فرم درخواست خرید کالا و مواد- کنترل کیفی ماهیانه محلول که در دفتر مربوطه ثبت می شود.

۱۰- کنترل کیفی : بعد از ساخت محلول از یورین کنترل و یا نمونه های ادرار روزانه بیلی روبین مثبت بعنوان کنترل مثبت و از ادرارهای بیلی روبین منفی بعنوان کنترل منفی استفاده می شود.
۱۱- روش اجرایی: ابتدا الکل خالص را  به میزان۹۵ سی سی حجم کرده با ریختن ۵ سی سی آب مقطر به الکل ۹۵% تبدیل میکنیم. سپس ۷/۰ گرم کریستال ید را با ترازو وزن کرده بدان می افزائیم و خوب مخلوط می کنیم و در شیشه های قهوه ای(تیره) می ریزیم.  سپس بر چسب مشخصات محلول را بدان زده و دوراز نور نگهداری می کنیم.

۱ec
۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر:
الف) ترازو و کالیبره نباشد ب) ظروف شیشه ای خوب تمیز نشده باشد و آلوده به مواد دیگر باشد. ج) آب مقطر درست تهیه نشده باشد د) پودر مورد استفاده خراب باشد. یا الکل آن خراب  یا آلوده باشد.