سلول هاي ادرار

7

سلول هايي كه در ادرار ديده مي شوند شامل گلبول هاي قرمز،سفيد،چرك pus،سلول هاي پوششي،اسپرم مي باشد.

گلبول هاي قرمز:در موقعي كه تعدادشان زياد باشد ظاهر مشخصي به ادرار مي دهند ولي در موقعي كه مقدارشان كم باشد به روش ميكروسكوپي قابل تشخيص بوده و به صورت گرد و ديسك مانند بوده كه از دو طرف خالي به نظر مي ايد.
رنگ انها زرد و بدون هسته مي باشد،شكل انها نسبت به ادراري كه در ان ديده مي شود تغيير مي كند و نسبت به فشار اسمزي ادرار كوچك شده و يا متورم SWELL مي شوند و در ادرار هاي خيلي رقيق هموليز شده كه تشخيص انها مشكل مي شود.

چرك:لكوسيت ها به مقدار كمتر از 10 در ميلي ليتر مكعب در ادرار طبيعي ديده مي شوند و داراي هسته هاي چند شكلي و مشخصي مي باشند.

سلول هاي پوششي:در ادرار هاي طبيعي به مقدار كمي ديده مي شوند و در زنان تعدا انها بيشتر از مردان است،اين نوع سلول ها به 3 دسته تقسيم مي شوند:

سلول هاي پوششي اسكواموس squamous epithelium از سطم مثانه،حالب و يا واژن جدا شده،اندازه انها بزرگ و مسطح به نظر مي رسند.

سلول هاي پوششي انتقالي transitional epithelium از مثانه،پروستات،مجراي خروجي ادرار و لگنچه جدا مي شوند،اندازه انها 2 تا 3 برابر لكوسيت ها است.اين سلول ها گرد نبوده و در يك طرف كشيده شده و زائده دم مانندي دارند.

سلول هاي پوششي چند ضلعي polygonal-cell:گرد و كوچك و تقريبا به اندازه لكوسيت ها است و بندرت در ادرار ديده مي شود.