سندرم نفروتیک

ویژگی‏های سندرم نفروتیک

پروتئینوری در محدوده‏ی نفروتیک

کاهش میزان آلبومین خون (هیپوآلبومینمی)

خیز یا ادم

افزایش چربی‏های خون (هیپرلیپیدمی)

حضور چربی در ادرار یا لیپیدوری (قطره‏های چربی، اجسام چربی بیضوی، سیلندرهای مومی-چربی)

 

علل عمده سندرم نفروتیک در جدول ذیل فهرست گردیده است:

علل عمده سندرم نفروتیک
نوع علل
بیماری‌های کلیوی اولیه نفروپاتی غشایی، گلومرولواســـــــــکلروز کانونی، نفروپاتی IgA، minimal change disease، گلومرولونفریت پرولیفراتیو غشایی
سيستميك دیابت قندی، آمیلوئیدوز، لوپوس اریتماتوز منتشر، دیس پروتئینمی، عفونت‌ها (ایدز، هپاتیت B و C، سیفلیس، شیستوزومیاز، سل، جذام) بدخیمی‌ها (تومورهای توپر، لنفوما)، داروها (داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، طلا، پنی‏سیلامین، پروبنسید، کاپتوپریل)

 

 

زمانی‏که وجود سندرم نفروپاتی تأیید گردید، بایستی ارزیابی‏های بیشتری به ‏منظور تعیین اتیولوژی آن انجام گیرد. در جدول ذیل آزمایشاتی را که باید در بیماران مبتلا به سندرم نفروتیك انجام داد، فهرست شده است:

آزمایشات مفید در ارزیابی سندرم نفروتیک
آزمایش اگر غیرطبیعی بود، توجه شود به
ANA لوپوس اریتماتوز منتشر
کمپلمان* لوپوس اریتماتوز منتشر
سرولوژی سیفلیس سیفلیس
الکتروفورز پروتئینᶺ سرم و ادرار آمیلوئیدوز
سرولوژی هپاتیت B هپاتیت B
سرولوژی هپاتیت C هپاتیت C
کرایوگلبولین‏ها+ کرایوگلوبینمی مخلوط
آنتی‏بادی‏های ضد استرپتوکک گلومرولونفریت پس از عفونت استرپتوکک
HIV ایدز
* کاهش کمپلمان‏های سرم یکی از ویژگی‏های نفریت‏های لوپوسی بوده، ولی ممکن است در بیماری‌های دیگری نظیر گلومرولونفریت پرولیفراتیو غشایی، گلومرولونفریت‌های پس از عفونت، کرایوگلبولینمی مخلوط و بیماری سرم مشاهده شود.

ᶺ حضور پروتئین منوکلونال باید توجه را به بیماری آمیلوئیدوز یا بیماری رسوب زنجیره سبک جلب نماید. آزمایشات پیگیری برای تأیید تشخیص ممکن است شامل بیوپسی از چربی شکمی و رکتوم باشد. باید توجه داشت که فقدان پروتئین منوکلونال، ردکننده‏ی این بیماری‌ها نمی‏باشد.

+ اگر کرایوگلولینمی وجود داشت باید آزمایش تشخیص هپاتیت C را نیز انجام داد زیرا کرایوگلولینمی مخلوط غالباً در اثر عفونت با هپاتیت C ایجاد می‏شود.

اشتراک گذاری

نظرات برای این پست بسته شده .