شمارش رتیکولوسیت

شمارش رتیکولوسیت با استفاده از محلول بریلانت کریزل بلو

Retic Count

 

رتیکولوسیت