شمارش رتیکولوسیت

شمارش رتیکولوسیت با استفاده از محلول بریلانت کریزل بلو

Retic Count

 

رتیکولوسیت

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده