طرز تهیه محلول سافرانین(فوشین)

3

طرز تهیه محلول سافرانین(فوشین)

2.5gr پودر فوشین را در 100 cc الکل اتیلیک حل می کنیم .
برای محلول کاری 10cc از رنگ مزبور را با 90cc آب مقطر مخلوط می کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده