طرز تهیه محلول لوگل

0

طرز تهیه لوگل

یدور پتاسیم=10 gr
کریستال ید = 0.5 gr
آب مقطر = 100 cc

به هر محلول بالا اسید استیک گلاسیال می افزائیم.