طرز تهیه ویوله دوژانسین

طرز تهیه ویوله دوژانسین

2gr کریستال ویوله را در 20 cc اتیل الکل 95 درصد حل نموده وبا 80 cc محلول 1 درصد آمونیوم مخلوط کرده و قبل از استفاده 24 ساعت به حال خود گذاشته سپس صاف می کنیم

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده