طرز ساخت رنگ رتیکولوسیت

666666666666666666666666

طرز ساخت رنگ رتیکولوسیت

1. رنگ بریلیانت کروزیل بلو 1 گرم

2. کلرید سدیم Nacl 0.89 گرم

3. آب مقطر 100 سی سی

سپس جهت استفاده صاف می کنیم .