طرز ساخت محيط تاير مارتين اصلاح شده

index

 

Modified Thayer-Martin-MTM
MTM يك محيط گنوكوكال شكلات اگار است كه حاوي 3 ميكروگرم در ميلي ليتر وانكومايسين ، 5.7 ميكروگرم در ميلي ليتر كوليستين ، 5.12 units/ml نيستاتين و گاهي 5 ميكروگرم در ميلي ليتر تري متروپريم لاكتات مي باشد.
محيط مارتين لويس(ML)
MTM يك محيط گنوكوكال شكلات اگار است كه حاوي 4 ميكروگرم در ميلي ليتر وانكومايسين ، 5.7 ميكروگرم در ميلي ليتر كوليستين ، 20 ميكروگرم در ميلي ليتر انيزومايسين و گاهي 5 ميكروگرم در ميلي ليتر تري متروپريم لاكتات مي باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده