طرز ساخت EDTA جهت CBC

nbv

طرز ساخت EDTA جهت CBC

3 گرم EDTA را وزن کرده ودر 100 سی سی آب مقطر حل میکنیم