عصاره مغز و قلب اگار

,mnmnjhhghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

عصاره مغز و قلب اگار(brain heart infusion agar-NHIA)
جهت ساختن محیط کشت،52 گرم عصاره مغز و فلب اگار تجارتی را در یک لیتر اب مقطر حل کرده و PH نهایی را به 7.4 میرسانند.به کمک اتوکلاو استریل مینمایند.جهت خوندارنمودن محیط،میزان 50 ml خون گوسفند را پس از اتوکلاو نمودن محیط کشت و به دمای 50 درجه رسیدن،به ان اضافه میکنیم.
از این محیط در دمای 37 درجه جهت مشاهده نمودن مرحله مخمری قارچهای دی مرفیک استفاده می گردد.


دیدگاهتان را بنویسید