عناصر سلولي غير اسپرماتوزوآ

مایع

مايع انزالي به طور ثابت حاوي سلول هاي غير اسپرماتوزوآ مي باشد كه مجموعا به عنوان سلول هاي گرد(round cell) اطلاق مي شوند،اين سلول ها شامل سلول هاي اپي تليال مجراي تناسلي ادراري،سلول هاي پروستات،سلول هاي اسپرماتوژنيك،لكوسيت ها مي باشند.
مايع انزالي طبيعي نبايد بيش از 5000000 سلول گرد در هر ميلي ليتر داشته باشد.
لكوسيت ها:غالبا نوتروفيل هستند كه تعداد زياد اين سلول ها (لكوسيتواسپرميا) ممكن است همراه با عفونت و كيفيت ضعيف اسپرمها باشد.تعداد لكوسيت ها نبايد بيش از 1000000 در ml باشد.
زمانيكه تعداد لكوسيت ها در مني زياد باشد،تست هاي ميكروب شناسي براي بررسي عفونت اگر در غدد فرعي وجود داشت بايد انجام شود.
چنين تست هايي شامل ازمايش قسمت اول ادرار تخليه شده،دومين قسمت ادرار تخليه شده،ادرار پس از ماساژ پروستات انجام مي شوند،با اين وجود فقدان لكوسيت احتمال عفونت را رد نمي كند.
سلول هاي زاياي نابالغ (immture germ cell):سلول هاي گرد غير لكوسيتي شامل اسپرماتوزوئيد هاي گرد،اسپرماتوسيت ها،اسپرماتوگوني،سلول هاي اپي تليال ريزش شده مي گردند.اغلب اينها در حال از بين رفتن بوده و تشخيص را مشكل مي سازد.
وجود انواع مختلف از سلول هاي زاياي نابالغ معمولا نشانه اختلالات اسپرماتوزوئيد مي باشند،تشخيص انها را با استفاده از رنگ اميزي برايان-ليشمن (bryan leishman) مي توان انجام داد.
اين سلول ها را ممكن است بتوان با اشكال سيتولوژيك و فقدان پراكسيد از درون سلولي و فقدان انتي ژن هاي اختصاصي لكوسيتي از لكوسيت ها تشخيص داد.
اسپرماتوزوئيدهاي گرد ممكن است با رنگ اميزي اشكار كننده اكروزوم مانند رنگ اميزي پريديك اسيد شيفت مشخص شوند.
ريزش زياد سلول هاي زاياي نابالغ معمولا از نارسائي توبول سمينيفر مانند هيپواسپرماتوژنز،واريكوسل و سوء عمل سرتولي نتيجه مي شود و همراه با كاهش موفقيت در IVF است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده