فرم های کنترل کیفی آزمایشگاه جهت تائیدی پروانه مسئول فنی و آزمایشگاه

فایل زیر شامل فرم هایی می باشند که برای کنترل کیفی و تائیدی و تمدید کردن پروانه آزمایشگاهها و مسئول فنی الزامی می باشد.فایل ها به صورت word طراحی شده اند و کاملا قابل ویرایش می باشد.این فرم ها و دستوالعمل های کنترل کیفی طراحی شده شخصی می باشند و خودتان بنا به نیازتان می توانید ویرایش و استفاده کنید،گرچه این فرم ها در آزمایشگاههایی استفاده شده است که به همین فرمت اقدام به تائید مجوز کرده اند و موفق بوده اند.

اسامی فرم های موجود در فایل به شرح زیر می باشند:

دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت انجام آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی

دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت انجام آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژی

دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت انجام آزمایش های مختلف در بخش هورمون و ایمونولوژی

دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت انجام آزمایش های مختلف در بخش سرولوژی

فرم ثبت گزارش نتایج بحرانی

سیاست آزمایشگاه در برخورد با نتایج بحرانی

فرم فهرست آزمایش هایی که در آزمایشگاه انجام می شود(برای آزمایش های ارسالی هم قابل استفاده می باشد)

فرم فهرست و لیست تجهیزات (کاملا آماده،فقط لیست اسامی وارد شود)

فرم ملاک ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان (کاملا آماده فقط اسم شرکت ها جایگزین شود)

فرم ملاک انتخاب و نحوه کسب اطمینان از کیفیت عملکرد آزمایشگاه ارجاع (کاملا آماده فقط اسم آزمایشگاه ارسالی را بنویسید)

فرم نظر سنجی پزشکان

فرم نظر سنجی بیماران

فرم کنترل کیفی سانتریووژ

فرم ثبت مشخصات معرف و کیت و کنترل های صورت گرفته

فرم تعیین نقطه سفارش و ثبت lot number و تاریخ انقضاء کیت

فرم سیاست و روش اجرائی آزمایشگاه در برخورد با نتایج غیر طبیعی

فرم زمان بندی آموزش کارکنان توسط مسئول فنی

فرم سوابق سرویس و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

متن آماده امضا تفهیم به پذیرش و نمونه گیری درباره رعایت شرایط نمونه گیری

متن آماده امضا کارمندان درباره رعایت شرایط ایمنی در آزمایشگاه

فرم کنترل کیفی دیسک ها و آنتی بیوتیک ها

LOG BOOK برای دستگاهها

لیست شرح وظایف کامل بخشها اعم از شرح وظایف مسئول بخش هماتولوژی،بیوشیمی،ایمنی،انبار،پذیرش،هورمون شناسی،سرولوژی،خدمات و سوپروایزر

فرم مشخصات کارمندان و کارآموزان

فرم عدم انطباق

فرم ثبت حوادث مخاطره آمیز

فرم کنترل آب مقطر ماهیانه

نمودار سازمانی آزمایشگاه کاملا استاندارد

فرم خام برگه مرخصی

دستورالعمل هایی جهت ارائه به بیماران شامل دستورالعمل جمع آوری ادرار و مدفوع در خانمها و آقایان به صورت جدا،دستورالعمل جمع آوری اسپرم،دستورالعمل جمع آوری خلط،دستورالعمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته،دستورالعمل جمع آوری مدفوع جهت خون مخفی،دستورالعمل رعابت شرایط ناشتایی برای قند دو ساعته

همه این فرم ها و دستورالعمل ها در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده