فونتاناماسون(Fontana Masson,s)

images

جهت شناسایی و افتراق قارچ های با پیگمان تیره و ملانین دار از دیگر قرچ ها بکار می رود.
جهت افتراق کریپتوکوکوس نئوفورمنس فاقد کپسول از هیستوپلاسما کپسولاتوم و بلاستومایسس درماتیدیس نیز مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید