كچلي پا،پاي ورزشكار Tinea pedis,Athletes foot

images

بيماريزايي
كچلي پا عفونت درماتوفيتي پاست كه بيشتر اوقات انگشتان و كف پا را مبتلا ميكند.ضايعات انواع مختلف دارند از شكل خفيف،مزمن،پوسته پوسته شونده تا شكل حاد و چركي متغير هستند.
عوامل ايجاد بيماري 3 درماتوفيت تريكوفيتون منتا گروفيتس،تريكوفيتون روبروم و اپيدرموفيتون فلوكوزوم مي باشد.
ولي ترايكوفيتون منتاگروفايتس عامل شايع عفونت هاي پا مي باشد.
كچلي پا با توجه به اشكالي كه ايجاد ميكند از نظر باليني به 4 دسته تقسيم مي شود.
1-فرم بين انگشتي مزمن كه فرم متداول است كه در بين انگشتان 3و4 و يا 4و5 ديده مي شود.پوست ناحيه مبتلا قرمز و متورم و مرطوب است.
2-فرم پوسته پوسته اي مزمن:مقاوم بوده و به درمان دشوار جواب مي دهند و ضايعات دو طرفه بوده و ممكن است تمام پا را مبتلا كند.
3-فرم تحت حاد يا وزيكول داركه مسئول ايجاد واكنش Id در ساير نقاط بدن بخصوص كف دستها مي باشد.
4-فرم زخمي و وزيكول دار چركي حاد كه در نتيجه عفونت ثانويه باكتريايي شديدتر شده و مايع وزيكولها چركي مي گردد و ضايعات داراي گسترش سريع مي باشند.در اين بيماري سلوليت مشخص،لنفانژيت،تورم غدد لنفاوي و تب وجود دارد.
تشخيص افتراقي:لكه هاي پوسته دار با پوسته هاي اردي و سبوسي شكل و يا وجود تعدادي وزيكول در كف پا و مشاهده اپيدرم له شده و ايجاد شيار از علائم مشخص كچلي پا هستند،براي تشخيص دقيق و تائيد ان ازمايش مستقيم و كشت بر روي محيط هاي انتخابي الزامي است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده