لوسمی سلول بنیادی(Stem cell Luekemia)

در این لوسمی سلول های بلاست نارس و تمایز نیافته هستند به طوری که به وسیله روش های سیتوشیمیایی و ایمونولوژیک قابل تشخیص نیستند.
همان طوری که بیماری پیشرفت می کند این سلول ها ممکن است قابل تشخیص شوند.این بیماری نادر است و به طور عمده در بچه ها دیده می شود و عموما از نوع حاد است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده