محلول رنگ بر اسيد كلريدريك در اب

5/ ميلي ليتر اسيدكلريدريك غليظ(HCL) را به 100 ميلي ليتر اب مقطر اضافه كنيد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده