خانه > آزمایشگاهی > محلول فرمل-دترجنت

محلول فرمل-دترجنت

مح

 

20 ميلي ليتر فرمالين %38 را به 960 ميلي ليتر اب مقطر افزوده سپس 20 ميلي ليتر محلول دترجنت(مايع ظرفشويي)به ان اضافه كنيد.