محلول متیل رد

محلو متیل رد برای تشخیص ازمایش های باکتری شناسی

M.R.

 

متیل رد

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده