خانه > آزمایشگاهی > محیط اوت میل اگار(oatmeal agar)

محیط اوت میل اگار(oatmeal agar)

4444444444444444444444444444

جهت تهیه محیط به 30 گرم ارد جو دوسر فیلتر شده،15 گرم اگار افزوده و در یک لیتر اب مقطر حل می نمایند.
جهت بررسی مراحل جنسی درماتوفیت ها به کار می رود.